آخرین اخبار : 

افزایش دمای اپیتلیال قرنیه

دمای سطح قرنیه (اپیتلیال) در حین بسته شدن پلک به دلیل 1) مهار اتلاف حرارت از طریق تبخیر از سطح چشم و 2) نزدیکی قرنیه به عروق ملتحمه پالپبرال (دمای خون 38.8 درجه سانتیگراد) افزایش می یابد. این افزایش دما ...

اپیتلیوم قرنیه

اپیتلیوم قرنیه تعدادی از نیروهای درونی و بیرونی مانند فشار داخل چشم، حرکت پلک، حرکت لایه اشک، استفاده از لنزهای تماسی و مالش چشم را تحمل می کند. به نظر می رسد مالش چشم اثرات قابل توجهی بر توپوگرافی قرنیه ...

ضربه های مکانیکی مکرر ناشی از مالش شدید و مکرر چشم

ضربه های مکانیکی مکرر ناشی از مالش شدید و مکرر چشم می تواند منجر به تغییرات بیوشیمیایی و بیومکانیکی قرنیه شود که متعاقب آن ضعیف شدن قرنیه از طریق افزایش آپوپتوز کراتوسیت و آسیب اکسیداتیو ناشی از تنش برشی حلقوی ...

اثر مکانیکی مالش چشم به تنهایی می‌تواند منجر به شروع و پیشرفت KC شود یا کمک کند

این سوال که آیا اثر مکانیکی مالش چشم به تنهایی می‌تواند منجر به شروع و پیشرفت KC شود یا کمک کند، مدت‌ها موضوع بحث بوده است، زیرا تشخیص ارتباط قوی بین یک عامل محیطی و یک بیماری غیرقابل انکار یک ...

مالش چشم

بر اساس بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژیک، مالش شدید و طولانی مدت چشم به عنوان یک عامل خطر مهم مستقل برای ایجاد و پیشرفت KC شناخته شده است، با شواهد بالینی فراوان مبنی بر اینکه مالش شدید چشم می تواند منجر ...

استرس مکانیکی ناشی از ترومای مزمن قرنیه

استرس مکانیکی ناشی از ترومای مزمن قرنیه ناشی از مالش چشم در حالت‌های آلرژیک، تعدادی از سیتوکین‌های التهابی، MMPs و آنزیم‌های لیزوزومی در لایه اشکی بیماران مبتلا به AKC/VKC افزایش یافته است، نه تنها در زمان فعال شدن. مراحل علامت ...
پروفسور دکتر مهرداد محمدپور