آخرین اخبار : 

بالاترین وپایین ترین سن لیزیک

دژنراسیون ماکولا وابسته به سن

دژنراسیون ماکولا وابسته به سن (Age related macular degeneration) تخریب ماکولا یا لکه زرد چشم یکی از شایعترین علل کوری در جهان است.در این بیماری ماکولای چشم که قسمت حساس شبکیه و مسئول قسمت تیزبینی در چشم می باشد به تدریج تخریب می شود ...

بهترین سن لیزیک لازک فمتولیزیک

بهترین سن برای عمل برداشتن عینک(لیزیک،لازک،پی ارکی،فمتولیزیک چه موقع است؟امروزه در مواقع مناسب بودن شرایط چشم برای همل محدودیت سنی برای لیزیک وجود ندارد ولی حداقل سن 18 سال است.
دکتر مهرداد محمدپور