آخرین اخبار : 

انواع انحرافات چشم

۱٫ایزوتروپیا (انحراف چشم به داخل) : ایزوتروپی حالتی است که در آن در نگاه مستقیم به روبرو ، چشم به سمت داخل چرخیده است. این نوع انحراف شایعترین نوع استرابیسم در شیرخواران است .

۲٫اگزوتروپیا (انحراف جشم به خارج):نوع دیگری از انحرافات شایع چشمی است که در این حالت برعکس حالت ایزوتروپیا در  نگاه مستقیم به روبه رو یکی از چشم ها یه سمت خارج چرخیده است. این حالت بیشتر زمانی اتفاق می افتد که کودک روی شی ای در دور دست تمرکز می کند و مخصوصاً در هنگام خستگی یا استرس در کودک بروز می کند. این افراد اغلب در مقابل نور آفتاب یک پلک خود را جمع می کند.

۳٫هایپوتروپیا (انحراف به سمت پایین): هایپوتروپیا حالتی است که در آن در نگاه مستقیم به روبرو ، یکی از چشم هابه سمت پایین نگاه می کند.

۴٫هایپرتروپیا (انحراف به سمت بالا): هایپرتروپیا حالتی است که در آن در نگاه مستقیم به روبرو، یکی از چشم ها به سمت بالا نگاه می کند.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور