آخرین اخبار : 

بهترین و جدیدترین درمان قطعی قوز قرنیه چیست؟

بهترین و جدیدترین درمان قطعی قوز قرنیه چیست؟

قوز قرنیه فاقد درمان قطعی می باشد ولی امروزه به کمک کراس لینک

یا اشعه درمانی و کاشت رینگهای داخل قرنیه تا حدود بسیار زیادی

می توان دید بیمار را بهتر کرد و پیوند قرنیه را به تعویق انداخت

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
دکتر مهرداد محمدپور