تصویربرداری چشم

ویدئوکراتوسکوپی

نقشه های گاوسی، اولین بار برای توپوگرافی قرنیه توسط بارسکی پیشنهاد شد و همکاران حاصل ضرب شیب دارترین و مسطح […]

تصویربرداری Scheimpflug

تصویربرداری Scheimpflug امکان ارزیابی سطح خلفی قرنیه را فراهم کرد. برای سال‌ها، بر اساس این واقعیت، بازنمایی مبتنی بر ارتفاع هنجار

تصویربرداری Scheimpflug

علاوه بر این، انحنای قرنیه از داده های ارتفاعی، اما وضوح آن کمتر از آن چیزی است که می توان از

تصویربرداری Scheimpflug

توموگرافی اسکن نوری با استفاده از تصویربرداری Scheimpflug به طور مستقیم اندازه گیری می کند. ارتفاع ساژیتال جلو و پشت

ویدئوکراتوگرافی

با این حال، نقشه های انحنای محوری، اگرچه برای محاسبات توان انکساری قرنیه مفید است، اما در مکان یابی ایده

ویدئوکراتوگرافی کامپیوتری

معرفی ویدئوکراتوگرافی کامپیوتری، با ظهور محاسبات شخصی، انقلاب تصویربرداری قرنیه را به سرعت آغاز کرد و زمینه را فراهم کرد.

پیمایش به بالا