آخرین اخبار : 

تصویربرداری چشم

توپوگرافی یا ارب اسکن یا پنتاکم

توپوگرافی یا ارب اسکن یا پنتاکم کدام برای تشخیص قوزقرنیه دقیق تر است؟ همه این روش های تصویر برداری چشم و قرنیه شامل توپوگرافی Topography, پنتاکم pentacam و ارب اسکن Orbscan همگی برای تشخیص قوز قرنیه keratoconus کمکی بوده اما توپوگرافی دقت بیشتری ...

ارب اسکن چیست؟

ارب اسکن Orbscan  یک نوع توموگرافی قرنیه است که شیب انحنای قرنیه، برآمدگی قدامی و خلفی قرنیه و ضخامت قرنیه را نشان می دهد. از کاربردهای اصلی آن قبل ازعمل لیزیک Lasik و تشخیص قوزقرنیه keratoconus می باشد. پاسخ همه سوالات تماس با ۰۹۳۹۲۰۰۲۴۵۲ و ...

پنتاکم چیست؟

پنتاکم pentacam چیست؟ پنتاکم یک نوع توموگرافی قرنیه است که شیب انحنای قرنیه،بر آمدگی قدامی و خلفی قرنیه و ضخامت قرنیه را نشان میدهد.ازکاربردهای  مهم آن قبل از انجام جراحی لیزیک Lasik وبرای تشخیص قوز قرنیه keratoconus  است.
دکتر مهرداد محمدپور