تصویربرداری چشم

ویدئوکراتوسکوپی

نقشه انحنای محوری قرنیه قوز قرنیه مکان دقیق مخروط دشوار است تعیین کنید. b نقشه انحنای آنی یا مماسی همان […]

توپوگرافی قرنیه

نقشه های گاوسی، اولین بار برای توپوگرافی قرنیه توسط بارسکی پیشنهاد شد. و همکاران حاصل ضرب شیب دارترین و مسطح

ویدئوکراتوسکوپی

ویدئوکراتوسکوپی برای اندازه گیری انحنای قدامی قرنیه بر اصل مبتنی بر بازتاب متکی است، مفهومی که اولین بار در سال

ارب اسکن چیست؟

ارب اسکن Orbscan  یک نوع توموگرافی قرنیه است که شیب انحنای قرنیه، برآمدگی قدامی و خلفی قرنیه و ضخامت قرنیه را

پیمایش به بالا