پنتاکم چیست؟

پنتاکم pentacam چیست؟ پنتاکم یک نوع توموگرافی قرنیه است که شیب انحنای قرنیه،بر آمدگی قدامی و خلفی قرنیه و ضخامت […]